L'energia a les comarques de Girona

Caracterització del sector elèctric i potencial de les energies renovables.

La disponibilitat energètica, el seu cost i el respecte al medi ambient són factors clau per al desenvolupament de qualsevol territori.

Aquest document tracta de forma generalista les fonts d’energia renovable amb més possibilitat de ser gestionades localment, avalua les seves potencialitats respecte

a la producció d’electricitat i d’energia tèrmica i busca el seu desenvolupament en clau de sostenibilitat, competitivitat i creació de llocs de treball.

Respecte a les xarxes d’electricitat, s’efectua el balanç oferta-demanda per determinar en quina mesura podrien incidir en el desenvolupament econòmic.

Pel que fa a les energies renovables, es persegueixen dos objectius bàsics: per una part, informar i incentivar la complicitat en el seu desenvolupament de col·lectius

no directament relacionats amb elles (administracions, possibles inversors i públic en general). Per una altra, proporcionar informació generalista relacionada

amb els fonaments tècnics de les diverses tecnologies i exemples d’experiències de casos reals, amb l’objectiu que, mitjançant l’ampliació i millora de coneixements,

als professionals interessats, se’ls eixamplin els seus camps d’actuació.

Així doncs, els resultats esperats de l’estudi són:

  • a) Ser eina de partida que impulsi la refl exió i el debat per part dels ens públics i privats,per aconseguir-ne una major implicació en el desenvolupament sostenible.
  • b) Potenciar, mitjançant un millor coneixement de les matèries tractades, la competitivitat global de les nostres comarques en aquests camps i la conseqüent generacióde nous llocs de treball

 

 

Ens dóna una visió del Mapa elèctric de generació, transport i consum a les comarques gironines la demanda d’electricitat ,la producció elèctrica, les nifraestructures elèctriques i tot seguit s'han fent les consideracions finals i previsions de futur.

S'ha estudiat altres fonts d'energia, el gas, les energies renovables i el seu potencial i les seves aplicacions ,l'energia solar fotovoltaica , l'energia solar tèrmica ,l'energia eòlica ,la biomassa llenyosa, l'energia geotèrmica i l'energia minihidràulica