Estudi i infraestructures Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (POLINGESA)

Estudi Polingesa.

Els objectius de l'estudi ha estat coneixer l'estat de:

1-  Les fonts d'energies 

 • Analitzar les infraestructures energètiques disponibles
 • Analitzar tipus d’energia utilitzada i usos principals
 • Valorar el nivell d’estabilitat i el grau de satisfacció amb el servei
 • Quantificar la utilització d’energies renovables i implantació de mesures d’eficiència energètica
 • Analitzar l’impacte de la liberalització del mercat energètic

2- Conèixer la problemàtica de l'aigua

 • Analitzar la infraestructura hidràulica de captació i distribució
 • Analitzar els cabals subministrats, eficiència i estacionalitat
 • Analitzar els paràmetres fisicoquímics de la qualitat de l’aigua
 • Analitzar preu de l’aigua i tipologia d’indústries establertes
 • Analitzar la xarxa de sanejament

3- Seguretat industrial

 • Valorar el nivell de risc d’incendi (intrínsec i forestal-INFOCAT)
 • Nivell de risc d’inundacions en el polígon (INUNCAT)
 • Nivell de risc químic en el polígon (PLASEQCAT)
 • Nivell de risc de transport mercaderies perilloses (TRANSCAT)
 • Nivell de risc sísmic (SISMICAT)

4- Tecnologies Informació i Comunicació

 • Identificar proveïdors de telefonia (fixa i mòbil) i Internet (fix i mòbil)
 • Mesurar i analitzar la cobertura i la qualitat de la comunicació
 • Analitzar tipus d’accés a banda ampla i nivell de satisfacció
 • Analitzar usos empresarials de les TIC i identificar avantatges i inconvenients
 • Identificar serveis en matèria de TIC oferts pel polígon, així com la seva valoració i propostes de millora.

5- Accesibilitat

 • Estudiar l’estat actual i futur de les infraestructures de transport externes: carretera, ferrocarril, ports, aeroports i CIM
 • Estudiar l’estat actual i futur de les infraestructures de transport internes: carretera, ferrocarril, ports, aeroports i CIM
 • Analitzar en detall les mancances o problemes d’accessibilitat, els punts conflictius

6- Seguretat i videovigilància i control d’accessos

 • Nivell de seguretat contra robatoris, atracaments, sobre béns i persones de les instal·lacions i empreses