Política de privacitat

Marc legislatiu

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de la L’Associació taula d’Enginyeria de les comarques de Girona es basa en el següent marc jurídic:

• Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

• Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals. • Les directrius del Grup de Treball de l'Article 29

• La Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (L.S.S.I.C.E.). • Responsable del tractament de les seves dades:

• Identitat: L’Associació taula d’Enginyeria de les comarques de Girona (d'ara endavant TEG), és el titular del lloc web: https://www.teg.cat

• N.I.F.: G55143440 • Adreça Postal: C/ Barcelona 33, 1er 17002 Girona • Telèfon: 972 207 444

• Correu electrònic: teg@teg.cat

Finalitat amb la qual tractem les seves dades personals

La TEG informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla:

• La inclusió en l'agenda de contactes d'usuaris.

• La prestació dels serveis de la TEG als usuaris del lloc web.

• Gestionar la Relació Contractual i/o comercial i verificar el compliment de les Condicions Generals i Particulars que l'Usuari hagi acceptat a cada moment en relació amb la seva utilització del lloc web.

Legitimació per al tractament de les seves dades:

Consentiment exprés de l'usuari a través de la selecció de la casella check d'enviament del formulari on verifica el seu consentiment.

Si l'usuari és col·legiat/a les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són, l'execució del contracte de prestació de serveis prèviament contractat, i l'interès legítim de la TEG.

Temps que conservarem les seves dades

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d'aquesta. Mantindrem les dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals

Destinataris als quals es comunicaran les seves dades

La TEG informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament.

Els seus drets quan ens facilita les seves dades

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, podran oposar-se al tractament de les dades, així com exercir el dret a la portabilitat de les seves dades.

Per a fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, a la següent adreça correu: teg@teg.cat, aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents, en aquest cas es respondrà per correu electrònic, tret que en la seva petició indiqui una altra via de comunicació, o també mitjançant comunicació escrita, a la següent adreça postal: C/Barcelona 33, 1er 17002 Girona, aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents.

Assenyalar que, si considera que la TEG no ha tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa i/o desitja presentar la reclamació dels seus drets en matèria de protecció de dades, com ara l'accés, la rectificació de les dades, la supressió, la limitació, l'oposició al tractament de les dades, així com exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, pot fer-lo davant el Delegat de Protecció de Dades de la TEG, mitjançant comunicació escrita, aportant el seu nom i cognoms que haurà d'acreditar la seva identitat amb la còpia del DNI o passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents a la següent adreça: La TEG, C/Barcelona 33, 1er 17002 Girona, o bé enviant un correu electrònic a:teg@teg.cat aportant el seu nom i cognoms que haurà d'acreditar amb la còpia del DNI o Passaport, amb la indicació del dret sol·licitat, motius al·legats i documents acreditatius corresponents. En aquest cas es respondrà per correu electrònic, tret que en la seva petició indiqui una altra via de comunicació. Així mateix, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'exercici d'aquests drets és gratuït.