III JORNADA EN COMPETITIVITAT I SEGURETAT DE MÀQUINES

11/05/2017

La Comissió per la seguretat de les màquines CSST-UdG es constitueix
per promoure la prevencio d’accidents i la sensibilitzacio de
tots els agents en la cadena de subministrament i u s de les mÀquines.

Inicia la seva tasca amb la proposta d’un protocol d’actuació i un tríptic genèric de la cadena de la seguretat i salut en la utilitza-cio de ma quines. S’espera que la difusio i el compromı s en l'aplicacio del protocol en les empreses usua ries de ma quines milloraran en seguretat i la competitivitat de la seva organitzacio i del sector.

Programa: JORNADA

09:00 Lliurament de documentacio

09:10 Benvinguda i presentacio participants. Sra. Núria Mancebo. Direc-tora Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball UdG

09:20 Presentacio de la jornada i objectius a assolir. Sr. Lluís Serra (Tècnic en prevenció, coordinador de la Comissió per la seguretat de les màquines CSST-UdG).

9:50 Competitivitat i seguretat en ma quines, problema tiques en les PIMES. Sr. Màrius Martí. Enginyer Te cnic en PRL i auditor de SGP. Rble PRL PIMEC

10:10 Seguretat en Ma quines en l'a mbit del Departament d’Empresa i Co-neixement. Srs. Ferran Serra Canada i Marc Salcedo Ferrer. Te cnic Departa-ment d’Empresa i Coneixement

10:30 Pausa Cafe

11:00 Eines per la integracio de la seguretat des del disseny a la posta en marxa de la ma quina. Sr. Ferran Tordera. Rble. Seguretat Font Vella

11:20 Procediment de compra i recepció de màquines. Sr. Josep Pla Torrent. Coordinador Tècnic de GIROPREVEN, S.L.

11:40 La importància en el disseny de la Seguretat i Salut Laboral. Exemples implantats. Srs. Gerard Busquets i Oriol Cano. Representa-ció de Comexi - COASHIQ - Tècnics de Seguretat i Salut.

12:00 Comercialitzacio de les ma quines. Sr. Alfonso Segura. Product Ma-nagement & Team Leader de Würth España, S.A.

12:20 Ja coneixem la legislacio i ara que fem? Sr. Roberto Sans Haro. Te c-nic de prevencio MUTUA UNIVERSAL.

12:40 La diferència entre marcatge CE i compliment de la normativa: La indefensió de les PIMES Sr. Jordi Fabrellas Payret Membre del Grup d'experts de SiSL de PIMEC i Degà del CETIG de Girona

13:00 Col·loqui i cloenda

Informació addicional