EL TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA VIA PER RESOLDRE CONFLICTES

21/07/2016

Les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil poden resoldre’l mitjançant l’arbitratge, sempre que hi hagi acord entre

Model de clàusula arbitral per a contractes o actes jurídics:
"Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquestcontracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratgeinstitucional del Tribunal Arbitral de Girona, de l'Associació a lesComarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega ladesignació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge,tot obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral."

Model de clàusula arbitral per a estatuts de societats:
"Totes les qüestions societàries litigioses que es suscitin entrela societat i els seus administradors o socis, entre aquells iaquests, o bé aquests últims entre ells, se sotmeten al'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de l'Associació a les Comarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, d'acord amb el seu reglament iessent d'obligat compliment la seva decisió arbitral. S'exclouend'aquesta submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició."

A l'enllaç de sota trobareu la informació relativa al TAG:

http://www.tagirona.org/default.asp?leng=0