Accés dels Enginyers Graduats a les Administracions

08/03/2022

L'Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d'Espanya (INGITE) ha remès  a les Direccions Generals de les Funcions Públiques i a les Conselleries d'Hisenda i Administració Pública de totes les Comunitats Autònomes infomació on esdemana que s'adoptin les mesures oportunes en l'àmbit de l'administració perquè s'apliqui de manera rigorosa l'article 76 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i conforme al mateix es permeti als Graduats en Enginyeria l'accés al Grup A de l'Administració Pública (subgrups A1 i A2); s'elimini qualsevol referència al terme Enginyer/a Superior, així com a Tècnic Mitjà, Titulats de Grau Mitjà i denominacions similars en les Bases per als cossos i escales de l'Administració i que s'apliquin de manera justa i no excloent els principis bàsics de la Funció Pública, igualtat, mèrit i capacitat.

El document enviat ha estat:

 

 

Estimat/ada Sr./a:

 

Li dirigeixo aquesta carta en la meva condició de President del INSTITUT DE GRADUATS EN ENGINYERIA I  ENGINYERS TÈCNICS D’ESPANYA (“INGITE”), associació sense ànim de lucre, de caràcter científic i professional, domiciliat a 28003 Madrid, carrer Guzmán el Bueno, número 104, Bajo, amb CIF G-78153954 i amb adreça de correu electrònic  ingite@ingite.es, i inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, Grup 1º, Secció 2ª, amb el número nacional 187, que representa els interessos comuns dels Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d’Espanya, a fi d’instar-li respectuosament, sobre la base de les consideracions contingudes en aquest escrit, a desenvolupar l’article 76 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic (TREBEP), aprovat Real Decreto Legislatiu 5/2015, així com a modificar les denominacions de cossos i escales de l’Administració, aplicant, en tot cas,  els principis de mèrit, capacitat i igualtat que han de definir la Funció Pública.

 

L'article 6 del TREBEP insta, a les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, a aprovar, en l'àmbit de les seves respectives competències, les corresponents lleis reguladores de la funció pública. La regulació estatal és de caràcter bàsic i deixa un ampli marge de regulació al legislador autonòmic. Per part seva, la Disposició Final Quarta del mateix TREBEP preveu que, fins que es dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de desenvolupament, es mantindran en vigor en cada administració pública les normes vigents sobre ordenació, planificació i gestió de recursos humans, en tant no s'oposin al que s'estableix en el TREBEP. El TREBEP es configura, doncs, com una norma diferida, encara que incompleta, l'efectivitat plena de la qual, requereix que les Comunitats Autònomes i l'Estat dictin les corresponents lleis de Funció Pública.

 

Amb independència que encara no s'hagi promulgat l'anunciada legislació estatal sobre la matèria, són diverses les Comunitats Autònomes (Andalusia, Castella i Lleó i Astúries, entre altres) que estan tramitant actualment els seus respectius Avantprojectes de Llei de la Funció Pública, la qual cosa constitueix una bona ocasió, per a recordar i insistir, en la necessitat i conveniència no sols de desenvolupar l'article 76 del TREBEP, sinó també de modificar les denominacions dels cossos i escales de les diferents administracions públiques, utilitzant un llenguatge correcte i del segle XXI i, per descomptat, d'aplicar els principis de mèrit, capacitat i igualtat, que han de definir la Funció Pública.

 

Aplicació de l’article 76 del TREBEP

 

L’article 76 del TREBEP estableix, textualment, el següent:

 

“Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera.

Els cossos i escales es classifiquen, d'acord amb la titulació exigida per a l'accés a aquests, en els següents grups:

Grup A: Dividit en dos Subgrups, A1 i A2. Per a l'accés als cossos o escales d'aquest Grup s'exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte.

La classificació dels cossos i escales en cada Subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.”

 

Del precepte que s'acaba de transcriure, es desprenen clarament dues conseqüències:

  1. Per a l'accés al Grup A, el títol exigible és el de Grau.

En efecte, l'única titulació exigible per a l'accés al Grup A (A1-A2) de l'administració pública ha de ser de manera sistemàtica la de Graduat i, només si existeix una norma amb rang de Llei que ho exigeixi i així quedi justificat en funció de la plaça a ocupar i de les tasques a desenvolupar, podran llavors exigir-se titulacions diferents de la de Graduat.

Amb això volem posar de manifest que les places de l'administració pública deuran, per tant, definir amb claredat les funcions a desplegar en la mateixa i, si s’escau, justificar de manera adequada el que hagin de ser ocupades pels titulars d'unes determinades titulacions i no altres.

I hem de recordar, de manera clara i contundent, la unívoca doctrina del Tribunal Suprem, plasmada en múltiples sentències, que, enfront del principi d'exclusivitat, preval el de llibertat d'accés amb idoneïtat, la qual cosa suposarà, per norma general, que a la pràctica totalitat de places podran optar diverses titulacions i que, com ha quedat dit, l'exigència màxima seria la de Graduat.

  1. En tot cas, la classificació dels cossos i escales en cada Subgrup (A1 o A2) haurà d'estar sempre en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés; però en cap cas es podrà realitzar aquesta distinció per estar en possessió d'una titulació específica, o excloure a un titulat de Grau per a accedir al subgrup A1, si no es justifica mitjançant norma amb rang de Llei, l'exigència d'una titulació diferent.

I això és així, perquè el TREBEP suposa, en realitat, la incorporació al dret intern espanyol, de la Declaració de Bolonya, és a dir, de l'Espai Europeu de l'Educació Superior, en l'àmbit de la Funció Pública. En aquest sentit:

  • El nou Sistema instaurat pel TREBEP té una especial preocupació per la carrera professional i per l'experiència acumulada al llarg d'aquesta.
  • Aquesta valoració del desenvolupament del funcionari a través de la carrera professional implica bandejar d'arrel tot intent de tornar als sistemes propis de regulacions anteriors, basats exclusivament en el nombre d'anys de carrera acadèmica, per a obtenir un determinat nivell funcionarial.
  • Per això, considerant la normativa interna i europea que ens ocupa i que la titulació exigida en tots dos Subgrups és la mateixa, la conseqüència inevitable de tot això és que ha d'articular-se un sistema d'accés al Subgrup A1, que, d'una banda, sigui directe (és a dir, que prengui en consideració “les característiques de les proves de selecció”, com ordena l'article 76 del TREBEP) i, per una altra, es materialitzi pel mer transcurs del temps, mitjançant el qual es produeix l'adquisició de l'experiència necessària a què es refereix la “carrera professional”.

I tingui's en compte que, en virtut del principi de lliure circulació de persones, conforme a la Directiva CE sobre qualificacions professionals, poden accedir a la funció pública espanyola titulada d'altres Estats de la Unió Europea, ja que, encara que la Directiva exclou les activitats que impliquin exercici de “poder públic”, la jurisprudència del Tribunal de Justícia ha aplicat aquesta excepció en relació amb notaris i els Capitans de Vaixells, sent evident que no cal estendre l'excepció a activitats funcionarials estrictament tècniques o de l'àmbit de l'Enginyeria, que són les que ens ocupen.

En un altre ordre de coses, la disposició transitòria tercera del mateix TREBEP estableix en el seu apartat 1 que “fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris a què es refereix l'article 76, per a l'accés a la funció pública continuaran sent vàlids els títols universitaris oficials vigents a l'entrada en vigor d'aquest Estatut”. Doncs bé, des de l'any 2010, només s'imparteixen a Espanya titulacions adaptades a Bolonya, per la qual cosa la generalització està de facto aconseguida i així també ho recull la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Modificació del llenguatge, expressions i accepcions utilitzades.

Els decrets que aproven els cossos i escales de les diferents administracions i, per tant, les bases de les convocatòries, excepte honroses excepcions, continuen utilitzant termes, expressions i accepcions que no sols no s'ajusten a la legalitat vigent, sinó que emmalalteixen de la correcció i rigor lingüístics, exigibles als redactors de qualsevol norma legal, resultant, per això, inapropiats per a la societat del segle XXI.

Fa mal haver de dir-ho tantes vegades, sense ser escoltats, però la veritat és que, a Espanya, excepte en la segona meitat del segle XIX, no ha existit, ni existeix actualment, cap professió, ni cap titulació d'Enginyer/a Superior, molt malgrat els qui pretenen continuar marcant una suposada “supremacia” acadèmica, que no moral ni professional, i continuar ancorats en aquest modernisme propi de la societat de fa dos segles.

És aquesta, a més de jurídica, una qüestió de formes i de cura del llenguatge, perquè no pot ser que l'administració pública, que tantes vegades s'erigeix en garant del respecte i la igualtat de ciutadans i ciutadanes, continuï utilitzant expressions “supremacistes” en ple segle XXI. Resulta, fins i tot, que moltes administracions públiques, a l'hora de definir els cossos i escales corresponents a les Enginyeries Tècniques, continuen usant l'expressió “Titulats Mitjans”, terme que, des de l'any 1970 (més de mig segle), ha deixat d'existir a Espanya. És hora ja, doncs, d'acceptar que els Enginyers Tècnics i els Graduats en Enginyeria, no som titulat mitjans, ni mitjà titulats, sinó titulats universitaris i, com a tals, titulats d'Educació Superior; i cosa que és més important encara, ens avala una llei constitucional i democràtica, Llei 12/86, que defineix de manera clara les nostres atribucions professionals independents de qualsevol altre titulat universitari.

Les atribucions professionals dels Enginyers Tècnics i els Graduats en Enginyeria resulten plenes en les seves corresponents especialitats, sense que necessitin, només caldria, ni la supervisió ni la signatura de ningú que avali o ratifiqui els nostres treballs, malgrat que lamentablement encara hi hagi administracions que semblen desconèixer-ho.

Molt al nostre pesar, hem de dir que, si bé els problemes que aquí estem exposant no es plantegen en l'empresa privada, la qual no limita als seus Enginyers Tècnics i Graduats en Enginyeria per les seves titulacions, sinó que els valora per les seves capacitats, lamentablement no succeeix el mateix amb les administracions públiques. Entenem, en aquest sentit, que l'aprovació de la nova Llei de la Funció Pública, és una oportunitat immillorable per a corregir aquesta situació.

 

Principis d’igualtat, mèrit i capacitat

 

Els principis d'igualtat, mèrit i capacitat són els que es preconitzen en el TREBEP i els que, per tant, haurien de regir les diferents legislacions sobre funció pública, en totes les Administracions.

 

Creiem molt important que s'atorgui valor a la carrera professional i que a més es pugui tenir en compte i valorar el desenvolupament professional al llarg de la vida (experiència i formació), per a permetre triar als millors entre molts i no entre uns pocs.

 

L'administració pública ha de modernitzar-se i passar pàgina, tal com ja van fer amb gran encert les empreses privades i això sense restar gens de rigor als processos selectius, que realment seran els que decidiran i triaran als més capacitats per al lloc.

 

S'ha d'afavorir la igualtat d'oportunitats i, per descomptat, valorar l'esforç previ que cadascun dels opositors hagi realitzat, només faltaria, però, al marge que hagi de servir com a avantatge la possessió d'altres titulacions diferents del Grau o l'experiència laboral en treballs similars, no poden, en cap cas, sense prèvia justificació i sense Llei que el recolzi, limitar-se els drets dels titulats de Grau en Enginyeria, a optar a places del Grup A1, establint una clara discriminació enfront d'altres Graduats (Advocats, Economistes, Biòlegs, Químics, Periodistes, etc.).

 

No sembla discutible que les administracions públiques, igual que qualsevol empresa, vulguin tenir en la seva plantilla als millors, als quals demostrin majors coneixements sobre determinades funcions i, per a això, no es poden posar barreres al camp i, menys fins i tot, quan aquestes barreres manquen de cap base legal. Cal recordar, en aquest sentit, el que es disposa en l'article 23.2 de la Constitució Espanyola, al tenor de la qual els ciutadans “així mateix, tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis”.

 

Sentència del Tribunal Suprem de 28 de gener de 2022

 

La recent Sentència de 28 de gener de 2022, de la Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Suprem (Sentència número 94/2022), ha confirmat que el Grau en Enginyeria Forestal del Medi natural i el Grau en Enginyeria Forestal, que havien quedat exclosos de la convocatòria realitzada per la Junta d'Andalusia, per a l'accés al Cos Superior Facultatiu, opció Ciències del Medi natural i Qualitat Ambiental, són títols que habiliten aquest accés.

 

En aquest sentit, cal assenyalar que la qüestió d'interès cassacional objectiu, estudiada en aquesta Sentència, és si, en establir-se que per a l'accés als cossos o escales del Grup A s’exigeix estar en possessió del títol de Grau, tret que la Llei exigeixi un altre títol diferent, ha d'entendre's que els expressats títols universitaris són títols habilitant per a accedir a citat Cos Superior de la Junta d'Andalusia, en tant no consta norma amb rang de Llei que exigeixi una altra titulació universitària; o si, per contra, ha d'estar-se a la titulació necessària per a l'exercici de la professió regulada corresponent.

 

Doncs bé, la Sentència que ens ocupa ha vingut a fixar com a doctrina que el títol de Grau en Enginyeria constitueix títol habilitant per a l'accés als cossos que no tinguin atribuïdes funcions relacionades amb les pròpies d'una determinada professió o activitat professional regulada que requereixi de titulació diferent.

 

Per les raons exposades, reitero respectuosament la petició formulada en l'encapçalament d'aquesta carta, instant-li, de conformitat amb aquesta, al fet que adoptin les mesures oportunes, en l'àmbit de la seva administració, perquè:

1r. S'apliqui de manera rigorosa l'art. 76 del TREBEP i es permeti als Graduats en Enginyeria l'accés al Grup A (subgrups A1 i A2)

2n. S'elimini qualsevol referència a Enginyer/a Superior, Enginyeria Superior, així com a Tècnic Mitjà, Titulats Mitjans i denominacions similars, en les bases, cossos i escales.

3r. S'apliquin de manera justa i no excloent els principis bàsics de la Funció Pública, igualtat, mèrit i capacitat.

 

Atentament,

 

 

José Antonio Galdón Ruiz

President d’INGITE